KIỂM ĐỊNH THỬ TẢI CẦU ĐƯỜNG BỘ

CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ THỊ TRẤN ĐẮK MÂM ĐI XÃ NÂM NUNG VÀ XÃ NÂM N’ĐIR, HUYỆN KRÔNG NÔ (ĐH57)

LÝ TRÌNH: KM0+00 -:- KM16+676.00

ĐỊA ĐIỂM: TT ĐẮK MÂM, XÃ TÂN THÀNH, XÃ NÂM NUNG, XÃ NÂM N’ĐIR, HUYỆN KRÔNG NÔ, TỈNH ĐĂK NÔNG

HẠNG MỤC: KIỂM ĐỊNH THỬ TẢI CẦU (CẦU DẦM T KM0+393.75; CẦU BẢN KM6+714.30; CẦU DẦM KM7+748.90; CẦU BẢN KM9+838.86)

Một số kết quả phân tích kết quả thử tĩnh – Các kết quả phân tích trên mô hình Sap 2000.

Mô hình 3D
Mô hình 3D
Mô hình rời rạc hóa phần tử
Mô hình rời rạc hóa phần tử

 

Sơ đồ xếp tải đúng tâm
Sơ đồ xếp tải đúng tâm
Sơ đồ xếp tải lệch tâm
Sơ đồ xếp tải lệch tâm
Biểu đồ biến dạng động với V rất chậm
Biểu đồ biến dạng động với V rất chậm
Biểu đồ biến dạng động với V = 10 km/h
Biểu đồ biến dạng động với V = 10 km/h

 

Biểu đồ biến dạng động với V = 20 km/h
Biểu đồ biến dạng động với V = 20 km/h

 

Biểu đồ biến dạng động với V = 30 km/h
Biểu đồ biến dạng động với V = 30 km/h
Biểu đồ biến dạng động với V = 40 km/h
Biểu đồ biến dạng động với V = 40 km/h

 

Phổ dao động Nhịp – Theo phương đứng
Phổ dao động Nhịp – Theo phương đứng
Phổ tần số dao động Nhịp – Theo phương đứng – (f=7.45)
Phổ tần số dao động Nhịp – Theo phương đứng – (f=7.45)