KIỂM ĐỊNH THỬ TẢI VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU TẢI SÂN KHẤU SÀN NOEL PLAZA

DỰ ÁN: KHU DU LỊCH BÀ NÀ

  • HẠNG MỤC: SÂN KHẤU SÀN NOEL PLAZA
  • ĐỊA ĐIỂM: XÃ HÒA NINH, HUYỆN HÒA VANG, TP. ĐÀ NẴNG
  • CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÁP TREO BÀ NÀ
  • PHÂN TÍCH TÍNH TOÁN LÝ THUYẾT TRÊN MÔ HÌNH

Mô hình hóa kết cấu:

Mô hình không gian hệ 3D
Mô hình không gian hệ 3D

Phân tích sân khấu sàn Noel Plaza với tải trọng thử:

Hình 21: Mô hình rời rạc hóa phần tử sân khấu sàn Noel Plaza
Hình 21: Mô hình rời rạc hóa phần tử sân khấu sàn Noel Plaza

 

Hình 22: Mô hình không gian 3D sân khấu sàn Noel Plaza
Hình 22: Mô hình không gian 3D sân khấu sàn Noel Plaza
Hình 23: Khai báo tải trọng lớp hoàn thiện sàn
Hình 23: Khai báo tải trọng lớp hoàn thiện sàn
Hình 24: Khai báo tải trọng thử sân khấu sàn Noel Plaza 720kG/m2
Hình 24: Khai báo tải trọng thử sân khấu sàn Noel Plaza 720kG/m2
Hình 25: Độ võng dưới tác dụng của tĩnh tải.
Hình 25: Độ võng dưới tác dụng của tĩnh tải.