• Tư vấn lựa chọn nhà thầu trong đầu tư xây dựng
  • Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Tư vấn quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng
  • Thẩm tra thiết kế, dự toán các dự án đầu tư xây dựng
  • Giám sát khảo sát xây dựng
  • Giám sát thi công xây dựng
  • Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ