Kiểm định thử tải: Cầu bản BTCT (2)

  • Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu bản BTCT KM8+838.86
  • Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu bản BTCT
  • Địa điểm: Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông
  • Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

  • CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG
    1. Hiện trạng cầu:

    2. Công tác kiểm tra cấu kiện

Kiểm tra chất lượng cấu kiện( súng bật nẩy kết hợp siêu âm)

Kiểm định thử tải

 

  • CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ

Mô hình 3D (một số kết quả thử tải tĩnh):

Mô hình 3D

Mô hình rời rạc hóa phần tử

Sơ đồ xếp tải đúng tâm

Sơ đồ xếp tải lệch tâm

Một số kết quả phân tích độ võng

Độ võng tại giữa nhịp dầm VT1 với thế tải đúng tâm

Độ võng tại giữa nhịp dầm VT1 với thế tải đúng tâm