Kiểm định thử tải: Cầu bản BTCT (1)

 • Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu bản BTCT KM6+714.3 
 • Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu bản BTCT
 • Địa điểm: Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông
 • Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

 • CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG
  1. Hiện trạng cầu:

 

 

2. Công tác kiểm định chất lượng cấu kiện:

  • Thử tải tĩnh,  thử tải động:

 

  • Kiểm tra chất lượng cấu kiện:

 

 • CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ

Mô hình 3D (một số kết quả thử tĩnh):

Mô hình 3D

Mô hình rời rạc hoá phần tử

Mô hình xếp tải đúng tâm

Mô hình xếp tải lệch tâm

Độ võng tại giữa nhịp dầm VT1 với thế tải đúng tâm

Độ võng tại giữa nhịp dầm VT2 với thế tải đúng tâm