Kiểm định thử tải cầu: Cầu dầm T (2)

  • Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu dầm T M7+748.9
  • Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu 
  • Địa điểm: Huyện Krông Nô – Tỉnh Đăk Nông
  • Nhà thầu lập đề cương kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

  • CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG
    1. Khảo sát đánh giá hiện trạng cầu:

Hiện trạng cầu

2. Khảo sát chất lượng bê tông dầm (súng bật nẩy kết hợp siêu âm):

 

  • CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ

Một số kết quả phân tích dao động kết cấu nhịp

Phổ dao động theo phương ngang cầu

Phổ dao động theo phương dọc cầu

Phổ dao động Nhịp – Theo phương đứng

Phổ tần số dao động Nhịp – Theo phương đứng – (f=9.23)

Mô hình 3D (một số kết quả thử tĩnh):

Mô hình 3D

Mô hình rời rạc hóa phần tử

Sơ đồ xếp tải đúng tâm

Sơ đồ xếp tải lệch tâm