Kiểm định thử tải: Công trình cầu Khe Vồng

  • Tên dự án: Kiểm định thử tải cầu cầu Khe Vồng
  • Hạng mục: Kiểm định thử tải cầu bản BTCT
  • Địa điểm: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
  • Nhà thầu tiến hành kiểm định chất lượng: Công ty CP BK-ETECH

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

  • CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG
    1. Hiện trạng cầu:

       

2.Công tác kiểm định chất lượng cấu kiện: