Kiểm tra độ đồng nhất của cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm

Kiểm tra độ đồng nhất của cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm

 • Tên dự án: Nhà ở đô thị
 • Hạng mục: Thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi 
 • Địa điểm: Đà Nẵng

Đội tiến hành thí nghiệm: Công ty CP BK-ETECH


Siêu âm cọc khoan nhồi là phương pháp kiểm tra không phá hủy cho phép xác định tính không đồng nhất và khuyết tật của bê tông trong phạm vi từ điểm phát đến điểm thu. Ngoài ra phương pháp này còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác nhau có đặt sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường trong đất, cọc ba – ret và các móng khối bê tông chôn trong đất.

 

HÌNH ẢNH THỰC TẾ

 

  • CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG
   1. Hiện trạng:

2. Công tác thu thập số liệu:

  • CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ
   1. Một số hình ảnh kết quả thí nghiệm siêu âm cọc khoan nhồi