Tin nổi bật

Hình đại diện 08/11/23

TCVN 11713:2017 – Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát

 • TCVN 11713:2017 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về thi công và nghiệm thu phương pháp giếng cát để cải thiện nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông. Tiêu chuẩn này được Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.
 • TCVN 11713:2017 quy định về thi công và nghiệm thu phương pháp giếng cát để cải thiện nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu về:
  • Khảo sát địa điểm phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép. Khảo sát phải bao gồm các thông tin về địa chất, thủy văn, địa hình, v.v.
  • Thiết kế dự án phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép. Thiết kế phải bao gồm các thông tin về kích thước, vị trí của các giếng cát, vật liệu đổ vào giếng cát, v.v.
  • Thiết bị và vật liệu sử dụng trong dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
  • Thủ tục thi công dự án phải được thực hiện bởi các nhà thầu có kinh nghiệm và được cấp phép. Thi công phải tuân thủ các quy trình được quy định trong tiêu chuẩn.
  • Kiểm soát chất lượng và thử nghiệm, các nhà thầu phải thực hiện kiểm soát chất lượng và thử nghiệm trong quá trình thi công. Các kết quả kiểm soát chất lượng và thử nghiệm phải được lưu giữ và cung cấp cho cơ quan nghiệm thu.
  • Tiêu chí nghiệm thu dự án được coi là đạt yêu cầu nếu đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu quy định trong tiêu chuẩn.
 • Một số điểm chính của tiêu chuẩn:
  • Giếng cát là một phương pháp cải thiện nền đất yếu bằng cách tạo ra các lỗ rỗng trong nền đất.
  • Các lỗ rỗng được tạo ra bằng cách sử dụng ống vách có đầu mũi hình nón.
  • Cát được đổ vào các lỗ rỗng để lấp đầy và gia cố nền đất.
 • Tải tài liệu: Tại đây