Tin nổi bật

Hình đại diện 08/11/23

TCVN 9842:2013 – Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không

 • TCVN 9842:2013 là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về thi công và nghiệm thu phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí để cải thiện nền đất yếu trong xây dựng công trình giao thông. Tiêu chuẩn này được Bộ Giao thông Vận tải ban hành năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
 • Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn về thiết kế, thi công và nghiệm thu các dự án cố kết hút chân không để cải thiện nền đất yếu. Tiêu chuẩn này bao quát một loạt các chủ đề, bao gồm:
  • Khảo sát địa điểm
  • Xem xét thiết kế
  • Thiết bị và vật liệu
  • Thủ tục thi công
  • Kiểm soát chất lượng và thử nghiệm
  • Tiêu chí nghiệm thu
 • Một số điểm chính của tiêu chuẩn:
  • Khảo sát địa điểm phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép.
  • Thiết kế dự án phải được thực hiện bởi các kỹ sư có kinh nghiệm và được cấp phép.
  • Thiết bị và vật liệu sử dụng trong dự án phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.
  • Thi công dự án phải được thực hiện bởi các nhà thầu có kinh nghiệm và được cấp phép.
  • Các nhà thầu phải thực hiện kiểm soát chất lượng và thử nghiệm trong quá trình thi công.
  • Dự án được coi là đạt yêu cầu nếu đáp ứng các tiêu chí nghiệm thu quy định trong tiêu chuẩn.
 • Tải tài liệu: Tại đây